Fond kvalifikovaných investorů

SOLEK SICAV

Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého stabilního zhodnocení aktiv vlastnictvím a provozem solárních elektráren v Latinské Americe, zejména v Chile, kde jsou díky přírodním podmínkám ideální předpoklady pro výstavbu a provoz fotovoltaických elektráren.

1st

výnos fondu v

investičním horizontu:

27,6 – 31,9%

2nd

výnos fondu:

5 - 5,7 % p.a.

3rd

prvotní minimální investice:

1.000.000 Kč

nebo 125.000 €

4th

zdanění výnosů:

0 % při odkupu

po 3 letech

Proč investovat do fondu
SOLEK SICAV
  • zakladatel fondu je zkušený český developer s vynikající znalostí trhu
  • fond bude zhodnocován vlastnictvím a provozem solárních elektráren v Latinské Americe
  • pečlivý výběr dodavatelů
  • vysoká kvalita realizovaných projektů
  • vysoký potenciál obnovitelných zdrojů energie
  • podpora obnovitelných zdrojů v Latinské Americe
  • celosvětový trend výstavby obnovitelných zdrojů energie
  • možnosti vstupu do dalších zemí Latinské Ameriky
  • rozpracované projekty o celkové kapacitě více než 250 MW
Základní charakteristiky fondu solek sicav

Název fondu:

SOLEK SICAV, a.s.

Zakladatel fondu:

SOLEK HOLDING SE

Typ fondu:

Fond kvalifikovaných investorů

Zaměření fondu:

vlastnictví a provoz solárních elektráren

Cenný papír:

investiční akcie

Třídy investičních akcií:

R- reinvestiční, D - dividendová

Doba trvání fondu:

na dobu neurčitou

Prvotní minimální investice klienta*:

1.000.000 Kč nebo ekvivalent 125.000 €

Následná minimální investice:

100.000 Kč

Doporučený optimální investiční horizont:

5 let

Očekávaný výnos fondu v investičním horizontu**:

27,6 – 31,9% (5 - 5,7 % p.a.)

Očekávaný výnos fondu v investičním horizontu 3 let**:

15,7 – 18% (5 - 5,7 % p.a.)

 

 

https://www.codyainvest.cz/cs/detail/solek-sicav

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 2.4.2020 od 12:00 hod. v kontaktním místě statutárního ředitele společnosti CODYA investiční společnost, a. s., na adrese Brno, Mojmírovo nám. 10, Královo Pole, PSČ 612 00

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení zde

Plná moc pro zastupování na valné hromadě ke stažení zde

Oceňovací perioda:

1x za kalendářní čtvrtletí

Vstupní poplatek:

maximálně 3 % 

Výstupní poplatek při odkupu investičních akcií:

do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Zdanění výnosů***:

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu:

CODYA investiční společnost a.s.

Administrátor fondu:

CODYA investiční společnost a.s.

Odhadované TER pro 1. rok trvání:

2,5 % p.a.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor:

22HLAV s.r.o.

Regulace a právní řád:

Česká národní banka a Česká republika

 

*dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF ** Při výnosu nad 5,7 % p.a. 20 % připadá investorům ***Platí pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty v České republice

Investiční strategie a proces

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností vlastnících solární elektrárny z finanční skupiny zakladatele Fondu. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu v závislosti na zvolené třídě buď fond znovu reinvestuje nebo vyplatíme ve formě dividendů. Obhospodařovatel společně se zakladatelem fondu v rámci investičního procesu bude pečlivě vyhodnocovat investiční příležitosti. Před jakoukoli investicí bude probíhat due dilligence, a to v oblasti technického, právního či finančního stavu. Investice budou prováděny převážně do společností v regionu Latinské Ameriky.

Pro další informace kontaktujte:

Codya investiční společnost, a.s.,

Mojmírovo nám. 10, Brno-Královo Pole

tel.: +420 739 299 343, info‌‌M‌‌codyainvest.cz, www.codyainvest.cz

https://www.codyainvest.cz/cs/detail/solek-sicav

 

 

Pokud máte zájem investovat vyplňte kontaktní formulář.

Brzo se vám ozveme.

Kontaktní formulář

Často kladené otázky
Co je to fond kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou vymezeny Zákonem č.240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Fond kvalifikovaných investorů může být zřízen v různých formách a typech dle investičních cílů a potřeb investorů. Jejich investiční strategie a limity se odvíjí od statutu fondu.

Co je SICAV? A proč právě SICAV?

SICAV je jednou z forem fondu kvalifikovaných investorů. Jedná se o speciální akciovou společnost v oblasti investičních fondů. Má otevřenou strukturu, která vychází z běžné akciové společnosti a doplňuje ji o flexibilní možnosti pro vstup a výstup investorů.
Fond kvalifikovaných investorů SICAV je rozdělený na zakladatelskou (provozní) a investiční část, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů. Podfond je částí fondu, která může mít definovánu odlišnou investiční strategii a zaměření. Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově oddělené a vydávají vlastní investiční akcie s právem zpětného odkupu v případě otevřené formy fondu. V rámci jednoho fondu je tedy možné efektivně vytvářet oddělená portfolia pro různé investory a investiční záměry.

 

Jaké druhy akcií SICAV vydává a jaký je mezi nimi rozdíl?

V souvislosti s rozdělením fondu kvalifikovaných investorů SICAV vydává tento dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv.

Podléhá fond SOLEK SICAV, a.s. či jeho obhospodařovatel dohledu ČNB?

Fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s. byl zapsán do seznamu nesamosprávných investičních fondů kvalifikovaných investorů vedených ČNB k datu 17. května 2019. Znamená to, že za něj vždy jedná obhospodařovatel, kterým je typicky investiční společnost. Obhospodařovatelem fondu SOLEK SICAV je CODYA investiční společnost, a.s. Ta získala povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB čj. 2018/021724/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2017/00703/CNB/571 ze dne 9. února 2018. Společnost podléhá dohledu ČNB a pravidelně reportuje na ČNB.

Kdo je kvalifikovaný investor? Mohu jako fyzická osoba investovat do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s.?

Kvalifikovaný investor je osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
125.000 EUR (ekvivalent) nebo 1.000.000 Kč, pokud obhospodařovatel nebo administrátor fondu kvalifikovaných investorů písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby. Jako fyzická osoba tedy můžete investovat do tohoto fondu při dodržení výše uvedených pravidel.

 

Kde získám více informací? Co mám udělat pro uzavření smlouvy a investici do fondu?

Doporučujeme se obrátit přímo na SOLEK SICAV, obhospodařovatele fondu CODYA IS nebo na distributora fondu Fincentrum.
Získáte podrobnější informace o statutu fondu, klíčových informací pro investory, ceníku apod.
Zároveň Vám pomohou s uzavřením smlouvy a následně budete moci investovat do fondu.

Vyplácí fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV dividendu?

Ano, fond má vedle reinvestiční třídy i dividendovou třídu investičních akcií, která po schválení Valnou hromadou vyplácí dividendu. Dividenda je v případě fyzických osob, českých daňových rezidentů, vyplácena již po srážkové dani. Investor už tedy nemusí odvádět daň.

 

Jak mám provést platbu do fondu?

Podle Vaší volby třídy investičních akcií pošlete peníze na příslušný sběrný účet a jako variabilní symbol uvedete přidělený identifikátor.

Reinvestiční třída - 01387682038/2700
Dividendová třída - 01387682046/2700

V případě, že do fondu investujete na základě komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry, pak se řiďte jeho pokyny.

 

Budu nakupovat investiční akcie za předem známou cenu?

Ano, fond chce být maximálně transparentní. Hodnota investiční akcie obou tříd se stanovuje jednou za čtvrtletí, a to na čtvrtletí dopředu z hodnot k poslednímu pracovnímu dni předchozího čtvrtletí. Tato cena bude vyhlášena nejpozději do 20. kalendářního dne daného čtvrtletí. Je potřeba počítat s technickou lhůtou pro stanovení ocenění.

Jak budu informován o vývoji fondu?

Po skončení každého čtvrtletí a po stanovení platné ceny bude vyhotoven infolist fondu kvalifikovaných investorů, který bude obsahovat informace o portfoliu, aktuální hodnotě, výkonnosti, provedených operacích na fondu.

Jak se vybírají aktiva, které fond nakupuje?

V počátečním období, ve kterém dochází k akumulaci finančních prostředků ve fondu, bude fond poskytovat zejména půjčky a úvěrové linky do společností ze skupiny zakladatele fondu a bude se tak podílet na financování výstavby fotovoltaických elektráren.
V rámci následného investičního procesu budou spolu intenzívně spolupracovat obhospodařovatel fondu CODYA IS s investičním poradcem fondu PV Power, s.r.o., diskutovat potenciální akvizice v oblasti zdrojů obnovitelné energie a v případě kladného posouzení přistoupí ke komplexnímu due dilligence – technickému, komerčnímu, právnímu a finančně-daňovému. Následně se stanoví ocenění, za které je fond připraven aktivum pořídit. Pokud dojde ke shodě s prodávajícím, pak dojde k uzavření kupní smlouvy a nabytí aktiva do fondu.

Ve kterém regionu fond investuje?

Vzhledem k hlubokým znalostem zakladatele fondu kvalifikovaných investorů i investičního poradce fondu budou investice nejčastěji probíhat v oblasti Latinské Ameriky. Nicméně fond je připraven investovat, v případě potřeby, i v dalších regionech.

 

Jaká jsou rizika spojená s investováním do tohoto fondu?

V zájmu otevřeného přístupu ke klientům jsou všechna rizika popsána podrobně ve statutu fondu.
Doporučujeme se se statutem seznámit podrobně před uzavřením smlouvy o úpisu.