Řádně nastavenou firemní kulturou dbáme ve skupině SOLEK na dodržování vnitřních pravidel fungování jednotlivých společností, zejména na pravidla chování mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, mezi zaměstnanci navzájem a také na pravidla jednání společnosti navenek.

Kodex obchodního chování a etiky

Kodex podporuje čestné, etické a profesionální obchodní chování a zajišťuje soulad se zákony, nařízeními, předpisy, standardy souvisejících samoregulačních organizací a kodexem chování vztahujícím se na celosvětovou činnost Skupiny tak, aby bylo
možné chránit podnikání a dobré jméno Skupiny i zájmy jejích akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů.

Sdělování podnětů (whistleblowing)

V rámci politiky otevřené komunikace společnosti SOLEK jsou všichni zaměstnanci a zúčastněné třetí strany podporováni a očekává se, že budou bez zbytečného prodlení hlásit možná porušení našeho Kodexu obchodního chování a etiky ("Kodex"), anebo obavy související s možným porušením našeho "Kodexu" či jakékoli porušení platných zákonů nebo firemních zásad.