Prostředí, ve kterém působíme, je pro naše partnery i pro nás zásadní. Podmínky, které nastavujeme, jsou nezbytné pro naše zaměstnance, budoucí generace a naši planetu. Záleží nám na tom a stanovujeme pravidla, která naše podnikání v oblasti zelené energie posouvají o krok dále.

Report o udržitelnosti (ESG)

První zpráva o udržitelnosti společnosti SOLEK popisuje, jak v rámci našeho podnikání dosahujeme pozitivních výsledků v oblasti životního prostředí, a to třemi klíčovými způsoby:

- Respektování přírody prostřednictvím odpovědného nakládání s jejími zdroji při ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti.
- Posilování postavení našich zaměstnanců vytvářením bezpečného a inkluzivního prostředí.
- Vytváření hodnoty pro naše akcionáře a zákazníky prostřednictvím etického a odpovědného podnikání.

Tento report obsahuje data a významné výsledky z našeho účetního období za rok 2022 (od 1. ledna do 31. prosince 2022). 

Kodex obchodního chování a etiky

Kodex podporuje čestné, etické a profesionální obchodní chování a zajišťuje soulad se zákony, nařízeními, předpisy, standardy souvisejících samoregulačních organizací a kodexem chování vztahujícím se na celosvětovou činnost Skupiny tak, aby bylo
možné chránit podnikání a dobré jméno Skupiny i zájmy jejích akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů.

Sdělování podnětů (whistleblowing)

V rámci politiky otevřené komunikace společnosti SOLEK jsou všichni zaměstnanci a zúčastněné třetí strany podporováni a očekává se, že budou bez zbytečného prodlení hlásit možná porušení našeho Kodexu obchodního chování a etiky ("Kodex"), anebo obavy související s možným porušením našeho "Kodexu" či jakékoli porušení platných zákonů nebo firemních zásad. 

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Společnost SOLEK zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Na tomto odkazu najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat.

HSEC (Health, Safety, Environment & Communities)

Účelem naší integrované politiky v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, kvality a sociální odpovědnosti je stanovit náš závazek k proaktivnímu, důslednému a udržitelnému řízení v těchto oblastech.

Udržitelnost | Naše ESG strategie

S ohledem na ubývající světové zdroje i klimatické změny a jejich dopady jsme se rozhodli aktivně se podílet na zlepšení situace.

 

Náš pohled jsme vtělili do komplexní strategie udržitelnosti, která je souborem etických zásad přístupu k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Těmito zásadami jsme se řídili a budeme se jimi řídit i v dlouhodobém horizontu.

V případě zájmu o nákup dluhopisů nás neváhejte kontaktovat na: fundraising‌‌M‌‌solek.com